Cài đặt hệ thống Epicor ERP

Chúng tôi đã cài đặt hơn 100 máy chủ Epicor, SQL Database Server,… bao gồm Epicor 9.05, Epicor 10, Epicor 10.1 và Epicor 10.2 với mô hình cân bằng tải (2 máy chủ Epicor hoặc hơn,…), Epicor Docstar, XSOL InOrder, ECC, …. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có sự hiểu biết sâu về ứng dụng Epicor, Microsoft SQL Server, hạ tầng mạng, Windows Server, Bảo mật, ảo hóa… họ cũng sở hữu các chứng nhận của Microsoft, Wmware về bảo mật, quản trị hệ thống…

Quản trị hệ thống Epicor ERP

Bạn không cần phải thuê quản trị hệ thống Epicor ERP của Epicor, hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ quản trị hệ thống Epicor ERP, dịch vụ bao gồm: sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo trì cơ sở dữ liệu, theo dõi và hiệu chỉnh để hiệu suất hệ thống Epicor ERP luôn tốt nhất …

Trợ giúp/ Hỗ trợ các vấn đề liên quan Epicor ERP

Chúng tôi có đội ngũ phân tích hỗ trợ có thể hỗ trợ sau khi dự án vận hành để đảm bảo hệ thống Epicor ERP hoạt động ổn định. Chúng tôi sử dụng Hệ thống quản lý hỗ trợ (Ticket Management System) với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý các cuộc gọi/ giải quyết các vấn đề được gửi lên từ khách hàng.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!