erp-giup-tich-kiem-chi-phi

Hệ thống Epicor cung cấp báo cáo AR Invoice Tracker để chọn và xem lại hóa đơn về công nợ phải thu đã được tạo trên hệ thống bao gồm các thông tin như trạng thái ghi sổ, thông tin xuất kho giao hàng, các hoạt động thanh toán, lịch thanh toán, các phát sinh theo tài khoản, thông tin tổng quan và chi tiết của hóa đơn cũng như bất kỳ ghi chú được liên kết với một hóa đơn được chọn. Người sử dụng còn có thể theo dõi hóa đơn được gửi định kỳ.

Báo Cáo AR Invoice Tracker

Người sử dụng cũng có thể truy cập chức năng Sales Order Tracker từ AR Invoice Tracker. Báo cáo này chỉ là dạng hiển thị của tính năng khai báo hóa đơn. Dùng báo cáo nào theo dõi những thông tin hiện tại về một hóa đơn được chọn. Người sử dụng không thể thêm hay điều chỉnh dữ liệu ở đây.

Mỗi báo cáo có thể bao gồm nhiều bảng thêm tin được lấy từ màn hình khai báo các bảng thông tin bổ sung độc đáo như GL Transactions để xem các phát sinh theo tài khoản,…

AR-invoice-tracker

Báo cáo Invoice Detail List Tracker

Tuy nhiên, một số khách hàng mong muốn xem được thông tin tổng quan của nhiều hóa đơn cùng một lúc để thuận tiện trong việc thao tác với dữ liệu như tính tổng giá trị hóa đơn trong khoảng thời gian được chọn, tổng hóa đơn theo khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực bán hàng,…

Nhận biết được nhu cầu đó của khách hàng, Epicor đã phát triển báo cáo Invoice Detail List Tracker hiển thị các hóa đơn trên hệ thống dưới dạng lưới với những thông tin tổng quan cần thiết. Báo cáo hỗ trợ lọc các giá trị theo mã hóa đơn, giai đoạn tài chính trong năm (12 tháng) hoặc khoảng thời gian mong muốn nếu không muốn lọc theo giai đoạn.

Báo Cáo Invoice Detail List Tracker

Sau khi được lọc thì tất cả các dữ liệu đáp ứng yêu cầu sẽ được hiển thị trong lưới “Invoice Detail Tracker”. Các thông tin quan trọng trên hóa đơn đều được hiển thị ở báo cáo Invoice Detail List Tracker như mã hóa đơn hệ thống, số hóa đơn tài chính, mã khách hàng, tên khách hàng, nhóm khách hàng, điều khoản thanh toán, đơn vị tiền tệ, tỷ giá quy đổi, giá trị hóa đơn, giá trị thuế, mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn giá bán, số lượng xuất hóa đơn, giá trị dòng hóa đơn,…

Ở đây người sử dụng cũng có thể lọc trên lưới một cách đơn giản như người sử dụng thao tác với ứng dụng Excel của Microsoft. Người sử dụng có thể lọc theo khách hàng và thao tác để tính tổng giá trị hóa đơn của khách hàng trong khoảng thời gian mong muốn. Và người sử dụng cũng có thể làm tương tự với nhóm khách hàng, khu vực bán hàng. Báo cáo Invoice Detail List Tracker còn có thể xuất ra excel để phục vụ các nhu cầu tính toán và sử dụng tiện lợi của người sử dụng.

Liên hệ với Epicor ngay để được hướng dẫn thực hiện các Dashboard, Tracker như trên hoặc tương tự.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!