Việc xác định hàng hóa thiếu hụt so với mức tồn kho và nhu cầu hàng hóa nhằm chủ động đáp ứng kịp thời là công việc vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp để tối ưu hiệu quả quản lý tồn kho và giảm thiểu chi phí, nâng cao tiến độ cung cấp sản phẩm.

Vì vậy, hệ thống Epicor ERP cung cấp tính năng PO Suggestions để tạo những gợi ý đề xuất mua hàng nhằm bổ sung và đáp ứng nhu cầu hàng hóa của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Các định mức tồn kho được thiết lập trên hệ thống, cùng các nhu cầu phát sinh từ sản xuất, bán hàng sẽ được hệ thống xem xét và tính toán hợp lý thời hạn, số lượng cần mua cho mỗi mã hàng.

Hệ thống cho phép xác định mức tồn kho tối đa, tối thiểu, an toàn cho mỗi mã hàng trên hệ thống để tránh việc mua hàng quá nhiều hoặc quá ít so với mức cần thiết sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chi phí lưu kho, kế hoạch sản xuất, thời gian cung cấp sản phẩm đến khách hàng.

Part Maintenance

Để xem được cung cầu cụ thể cho một mã hàng, hệ thống cung cấp tính năng Time Phase Inquiry để theo dõi. Người dùng có thể thấy được các định mức tồn kho đã được thiết lập, và nhu cầu cần cung ứng sản phẩm. Ở cột Exception, hệ thống ghi chú lý do cần bổ sung hàng.

Part CM141

Sau khi đã khai báo các định mức và tạo các nhu cầu cần hàng đến từ việc bán hàng hoặc sản xuất, truy cập chức năng Generate PO Suggestion để hệ thống bắt đầu xem xét, tính toán và tạo những gợi ý đề nghị cho việc mua hàng. Có hai dạng đề nghị chính trên hệ thống: đề nghị tạo đơn hàng mua mới (New PO Suggestions) và đề nghị thay đổi nội dung mua hàng trên đơn hàng cũ đã tạo (Change PO Suggestions).

Generate PO Suggestion

Sau khi chạy tính năng Generate PO Suggestions, sử dụng màn hình Time Phase Iquiry để kiểm tra đề nghị hệ thống đã gợi ý để đáp ứng nhu cầu tồn kho, sản xuất, bán hàng cho mã hàng Người dùng đã khai báo

Part CM141_2

Khi hệ thống Epicor ERP đề nghị tạo đơn hàng mua mới (New PO Suggestions), truy cập vào màn hình New PO Suggestions để xem những đề nghị mua hàng do hệ thống yêu cầu. Việc đề nghị này xuất phát do hệ thống nhận thấy hiện tại doanh nghiệp đang thiếu tồn kho cho mã hàng/vật tư, và chưa có đơn hàng mua mã hàng/ vật tư này trên hệ thống.

PO Suggestions

Nếu người dùng đồng ý mua hàng theo đề nghị của hệ thống, người có thể trực tiếp tạo đơn hàng mua từ màn hình New PO Suggestions. Và truy cập màn hình Purchase Order Entry để kiểm tra và điều chỉnh nếu cần thiết.

PO Entry

Khi hệ thống Epicor ERP đề nghị thay đổi nội dung mua hàng trên đơn hàng cũ đã tạo (Change PO Suggestions). Tương tự với New PO Suggestions, người dùng sử dụng Time Phase Inquiry để xem tổng quát lý do, đề nghị từ hệ thống trước và sau khi đã chạy Generate PO Suggestions.

Đơn hàng mua được tạo ở màn hình Purchase Order Entry

PO Entry_DCD

Kiểm tra màn hình Time Phase Inquiry sau khi tạo đơn hàng và trước khi chạy Generate PO Suggestions. Người dùng xem lý do hệ thống sẽ gợi ý điều chỉnh tại cột Exeption.

Part DCD

Sau khi chạy chức năng Generate PO Suggestions, hệ thống tạo các đề nghị cho việc cung ứng hàng. Sử dụng màn hình Time Phase Inquiry để theo dõi các đề xuất của hệ thống liên quan đến việc mua hàng và các hành động yêu cầu thay đổi đơn hàng mua tại cột Source.

Part DCD_2

Người dùng truy cập vào màn hình Change PO Suggestions để xem những đề nghị với gợi ý cần thay đổi trên đơn hàng. Hệ thống xác định nhu cầu bổ sung hàng hóa cho tồn kho, sản xuất, bán hàng theo yếu tố thời gian và số lượng hàng hóa cần cung ứng đủ. Vì vậy, nếu đơn mua hàng đã tạo chưa hợp lý, những đề nghị của hệ thống sẽ gợi ý cụ thể như hủy đơn khi tồn kho dư thừa, giảm số lượng khi mua nhiều, tăng số lượng khi mua thiếu, hoãn việc mua khi mua quá sớm, hay mua gấp khi thời điểm sẽ nhận hàng là quá trễ.

Change PO Suggestions

Khi người dùng đồng ý với đề nghị thay đổi của hệ thống, hệ thống sẽ điều chỉnh trực tiếp lên đơn hàng mua hoặc truy cập vào màn hình Purchase Order Entry để kiểm tra đơn hàng mua và điều chỉnh nếu cần thiết.

Purchase Order Entry_end

Như vậy với tính năng PO Suggestions, hệ thống Epicor ERP đã phần nào giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán khó liên quan đến việc quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp có kế hoạch kịp thời và chính xác hơn.

Tìm Hiểu Thêm: Truy Vấn Cùng Lúc Nhiều Hóa Đơn Bán Hàng Trong Epicor ERP

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!