Part được định nghĩa như là một mã hàng cụ thể và được sử dụng hầu hết trong các phân hệ của Epicor ERP như Sales Management (Tạo báo giá và đơn hàng bán), Production Management (Cấu hình và sản xuất hàng), Material management (Tạo đơn hàng mua và và lưu trữ trong Kho) và Financial Management (tạo các hóa đơn AR Invoice và AP Invoice).

Part Maintenance là chức năng quan trọng được sử dụng để tạo mã Part và các thuộc tính liên quan đến Part. Bên cạnh đó Epicor ERP cũng cung cấp thêm tính năng Part Cross Reference để tạo và quản lý các mã Part liên quan Khách hàng, Nhà cung cấp và người dùng nội bộ và cho phép tham khảo chéo các mã Part trên cùng một sản phẩm.

  • Các dạng tham khảo chéo của Part Cross Reference như sau:

1. Internal Part Cross Reference (Quản lý mã sản phẩm nội bộ):

Người dùng nội bộ có thể cần tạo số nhận dạng của riêng họ cho các mã Part để đơn giản hóa việc nhập dữ liệu. Để đáp ứng nhu cầu này, Epicor ERP cho phép chức năng Internal Part Cross Reference để cho phép khai báo mã Part dùng nội bộ tương ứng với mã Part duy nhất trên hệ thống. Ngoài ra nếu Part có theo dõi số Seri thì cũng cho phép người dùng định nghĩa thiết lập số Seri tương ứng theo mong muốn. Sau đó, người dùng có thể sử dùng mã nội bộ thay thế cho mã hệ thống quản lý để khai báo khi thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động chuyển thành mã Part mà hệ thống quản lý. Người dùng có thể thiết lập Internal Part Cross Reference tại màn hình Internal Part Cross Reference:

1. Internal Part Cross Reference

2. Supplier Part Cross Reference (Quản lý mã sản phẩm của Nhà cung cấp):

Các nhà cung cấp thường sử dụng các mã Part khác với các mã Part của doanh nghiệp đặt mua. Đôi khi các Part cũng có thể được sản xuất thông qua một nhà sản xuất khác sau đó cung cấp cho nhà cung cấp (thường là nhà phân phối) và các nhà sản xuất cũng có mã Part quản lý riêng của họ.

Để đáp ứng nhu cầu này, Epicor ERP cho phép khai báo mã Part của doanh nghiệp quản lý và các mã của nhà cung cấp hay nhà sản xuất liên quan. Sau đó, người dùng có thể tạo RFQ (yêu cầu Báo giá), Bảng giá của Nhà cung cấp và Đơn đặt hàng sử dụng các định danh của của Nhà cung cấp và Nhà sản xuất và đồng thời cũng có thể xem lại các nghiệp vụ này với cùng một mã Part. Tạo Part Cross Reference cho SupplierManufacturer khi thiết lập Bảng giá cho Nhà cung cấp (Supplier Price List).

Supplier Price List

Supplier Price List_2

Đơn đặt hàng hiển thị mã Part của doanh nghiệp cũng như mã của nhà cung cấp và nhà sản xuất liên quan

Purchase Order Entry

Đơn đặt hàng được gửi cho nhà cung cấp cũng hiển thị thông tin mã quản lý của họ, giúp cho việc đặt hàng được tiến hành nhanh chóng

Part_AZM

Epicor ERP còn hỗ trợ hiển thị mã Part nhà cung cấp trên Hóa đơn phải trả để có thể tham khảo.

AP Invoice Entry

3. Customer Part Cross Reference (Quản lý mã sản phẩm của Khách hàng):

Khách hàng cũng thường sử dụng các mã Part khác mã Part mà doanh nghiệp bán cho họ. Hoặc là khách hàng của doanh nghiệp cũng có thể có các yêu cầu định dạng chuỗi Seri cụ thể (nếu có) cho các mã Part của họ. Để đáp ứng nhu cầu này, Epicor ERP cho phép khai báo mã sản phẩm quản lý của doanh nghiệp với mã quản lý của khách hàng chỉ định và khai báo định dạng số Seri theo yêu cầu của khách hàng mong muốn với tính năng Customer Part Cross Reference. Sau đó, những mã Part này có thể được hiển thị trên báo giá, đơn đặt hàng và trên phiếu đóng gói giúp khách hàng chắc chắn rằng họ đã mua và đã nhận đúng mã hàng.

Customer Part Cross Reference

Mã quản lý của khách hàng được hiển thị trên đơn hàng bán trên hệ thống Epicor ERP

Sales Order Entry

Đơn hàng bán cũng được hiển thị mã của khách hàng giúp cho việc xác nhận việc đặt hàng dễ dàng.

Part_A2334

Tính năng Part Cross Reference trong hệ thống Epicor ERP giúp tạo và quản lý mối quan hệ giữa các mã Part khác nhau của người dùng nội bộ, khách hàng, nhà cung cấp cùng định nghĩa cho một sản phẩm trên hệ thống. Tính năng này còn giúp cho việc nhập liệu và việc truy xuất được tiến hành nhanh chóng hơn và chính xác hơn.

Tìm Hiểu Thêm: Sử Dụng PO Suggestion Trong Epicor ERP

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!